Home » o projekcie

o projekcie

Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” realizowany jest w terminie 1 września 2014 – 31 sierpnia 2016. Celem projektu jest promocja Lublina jako miasta akademickiego, współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami, pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej Lublina dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, a także wsparcie polityk uczelni lubelskich w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych oraz kształcenia na kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz krajach Partnerstwa Wschodniego.

Szkoły wyższe działające na terenie Unii Europejskiej powinny stale poszerzać swoją ofertę i podnosić jakość oferowanych usług edukacyjnych, aby zapewnić studentom jak najlepszą przyszłość na rynku pracy. Ważną grupą, jaką kształcą uczelnie w krajach UE, są osoby z krajów trzecich, pośród nich wielu studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Studenci z tych krajów bardzo często wybierają polskie uczelnie, w tym bardzo duża ich część studiuje lub chce studiować w Lublinie, o czym w dużej mierze decyduje położenie Lublina przy wschodniej granicy UE.

Istnieje potrzeba dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb studentów z tych krajów. Z tego względu celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty akademickiej Lublina dla studentów zagranicznych (w szczególności z krajów Partnerstwa Wschodniego) poprzez wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian na uczelniach z Lublina w partnerstwie samorządu i szkół wyższych. Dlatego w projekcie każda z lubelskich uczelni w nim uczestniczących wypracuje nowy kierunek studiów lub specjalizację na kierunku już istniejącym o tematyce odpowiadającej potrzebom studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego i skierowany do tych studentów.

Potrzeba jest także wypracowania kompleksowych rozwiązań poprawiających ofertę studiowania w Lublinie w szczególności dla studentów z zagranicy, dlatego w projekcie te rozwiązania zostaną wypracowane na bazie badań studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego studiujących w Lublinie i w swoich krajach pochodzenia oraz na bazie doświadczeń partnerów zagranicznych.

Główne działania projektu to:

  • Badanie studentów zagranicznych studiujących w Lublinie co do jakości otrzymywanej oferty edukacyjnej, potrzeb jej zmiany, oferty komplementarnej oraz jakości życia w mieście – badania ankietowe uzupełnione o wywiady pogłębione;
  • Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy – badania ankietowe przeprowadzone przy pomocy narzędzia elektronicznego;
  • Badania typu desk research istniejących rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących oferty dla studentów zagranicznych;
  • Wizyty studyjne z warsztatami w Lublinie, Wilnie i Ružomberku celem podnoszenia wiedzy w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej w partnerstwie samorządu z uczelniami wyższymi, w szczególności oferty atrakcyjnej dla studentów z zagranicy;
  • Opracowanie kompleksowych rozwiązań poprawiających ofertę studiowania w Lublinie dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego w postaci publikacji zbiorczej na bazie analizy raportów z badań, wizyt studyjnych i rekomendacji ekspertów zagranicznych.

Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z 3 uniwersytetami lubelskimi: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz 2 uniwersytetami zagranicznymi: litewskim Uniwersytetem Mykolo Romerio z Wilna oraz Słowackim Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.