Home » Aktualności » Nowe możliwości studiów w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”

Nowe możliwości studiów w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”

W ramach projektu opracowane zostały nowe kierunki studiów skierowane przede wszystkim do studentów z państw Partnerstwa Wschodniego. Studia odpowiadają na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy, a także na potrzeby edukacyjne młodych osób z państw PW, dzięki czemu dobrze przygotują studentów do wejścia na rynek pracy w Unii Europejskiej i w ich krajach pochodzenia.

Nowa oferta edukacyjna to:

– studia podyplomowe „Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej” oferowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w języku polskim) Pobierz PDF

– studia podyplomowe w zakresie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (w języku angielskim) Pobierz PDF

– specjalizacja „Zrównoważone budownictwo” oferowana przez Politechnikę Lubelską (w języku angielskim) Pobierz PDF

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą wszystkich chętnych, a w szczególności osoby pochodzące z państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Studia podyplomowe „Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia prowadzone będą na Wydziale Politologii UMCS, a przeznaczone będą dla cudzoziemców z państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) oraz Polaków zainteresowanych funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Problematyka studiów została ukierunkowana na potrzeby osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE i państw stowarzyszonych z UE, a także osób funkcjonujących w instytucjach obsługujących rynek wewnętrzny UE.

Przedmioty (w łącznym wymiarze 220 godzin) obejmują całokształt zagadnień funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Akcent przesunięty jest na kwestie związane z udziałem obywatela-konsumenta i przedsiębiorstwa w rynku wewnętrznym UE.

Absolwent studiów posiadać będzie specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także praktyczne umiejętności i kompetencje wykorzystania prawa i instrumentów rynku wewnętrznego do świadomego pełnienia ról konsumenta, pracownika i przedsiębiorcy.

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3400 zł.

Studia podyplomowe w zakresie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznych w obszarze współpracy i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Nabyte kompetencje ułatwią słuchaczom podjęcie aktywnej roli w prowadzeniu transgranicznej współpracy w regionie i wykorzystywania środków unijnych dla realizacji projektów rozwojowych. Studia będą miały profil bardzo praktyczny. Kluczowe praktyczne zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów: Fundraising for trans-national projects; Transborder cooperation in the East Central Europe; Doing Business in CEE .

Elementem zaliczenia końcowego będzie zespołowy projekt zrealizowany u jednego z podmiotów partnerskich studiów podyplomowych. Dzięki ścisłemu powiązaniu z rynkiem uczestnicy studiów już w trakcie ich trwania nawiążą współpracę z potencjalnymi pracodawcami i organizacjami zainteresowanymi wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności absolwentów studiów w przyszłości.

Ważną częścią programu będą gościnne wykłady poświęcone bieżącym zagadnieniom współpracy i rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzone przez zapraszanych do tego celu ekspertów z ośrodków rządowych i pozarządowych, dyplomatów, biznesmenów lub osób ze świata akademickiego.

Program studiów uwzględnia następujące przedmioty: General Introduction to International Development, CEE – Contemporary History, EU Law Fundamentals, Introduction to External Policy of the EU, EU Neighbourhood Policy and Enlargement, Association agreements with Eastern Partnership Countries; EU Regional Development; Fundamentals of International Relations; Migration and Fundamental Rights; Rule of Law and Civic Society in Transitional Societies; Security aspects in the CEE Region; Geopolitics in the Post-Soviet Region. W ramach studiów każdy ze słuchaczy będzie mógł skorzystać indywidualnie z pomocy mentora (coach’a) motywującego i ukierunkowującego do podjęcia aktywności w wybranym obszarze regionalnej współpracy rozwojowej.

Studia skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia pochodzących przede wszystkim z państw Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia) lub zainteresowanych realizacją działań rozwojowych w naszym regionie Europy. Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (wszystkie kierunki) i deklarować znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Liczba semestrów – 2

Opłata za semestr – 1800 PLN (3600 za całe studia)

Specjalizacja „Zrównoważone budownictwo”

Politechnika Lubelska

W ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”, Politechnika Lubelska otwiera nową specjalizację w ramach kierunku inżynieria środowiska na studiach drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska – „Zrównoważone budownictwo”. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunków Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa i Architektury, którzy chcą studiować w języku angielskim i planują przyszłą karierę w specjalistycznych firmach lub pracowniach projektowych na rynku europejskim. Specjalizacja trwa 3 semestry (początek w lutym 2017 roku), przy czym student zdobędzie 30 punktów ECTS, co spełnia europejskie standardy.

Specjalizacja „Zrównoważone budownictwo” wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i obecnym trendom łączenia inżynierii środowiska z rozwojem technologicznym. Głównym celem budownictwa energooszczędnego jest redukcja negatywnego wpływu budynków
na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, racjonalne zużycie energii, wody i innych zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, odpadów i poziomu degradacji środowiska naturalnego.

Specjalizacja kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zaznajamiając ich również z dyrektywami unijnymi dotyczącymi środowiska naturalnego i ochrony klimatu oraz charakterystyki energetycznej budynków.

Absolwenci wchodzą na rynek europejski i znajdują pracę w dziedzinie budownictwa, zarówno w projektowaniu jak i wykonawstwie. Rekrutacja na studia międzynarodowe w Polsce to niepowtarzalna szansa na połączenie kulturowego, społecznościowego i edukacyjnego doświadczenia studentów z całego świata.