Home » Aktualności » Badania w ramach projektu ukończone

Badania w ramach projektu ukończone

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z trzech badań dotyczących studentów zagranicznych, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”.

Do lektury zachęcamy szczególnie uczelnie wyższe i samorządy miast, które są zainteresowane pozyskiwaniem studentów zagranicznych.

Badania zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu 2015 roku.

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie zrealizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy pomocy internetowej ankiety dostępnej w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Badanie objęło 500 uczniów szkół średnich i studentów pierwszych lat studiów z krajów Partnerstwa Wschodniego, w większej części z Ukrainy. Celem badań było poznanie motywów, jakimi kierują się młodzi ludzie przy projektowaniu swojej kariery edukacyjnej, a także przy wyborze szkół wyższych poza granicami ich kraju.

Do pobrania: EUW_Raport z badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badania motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

 Badanie przeprowadzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przebadani zostali studenci lubelskich uczelni pochodzący z krajów PW. Badanie łączyło dwie metody badawcze: badanie ilościowe za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzone na grupie 150 osób oraz badanie jakościowe w postaci wywiadu pogłębionego zrealizowanego z 20 osobami. Celem badania było poznanie opinii studentów zagranicznych na temat wielu aspektów studiowania w Lublinie i określenie poziomu ich zadowolenia z oferty uczelni i miasta.

Do pobrania: EUW_Raport z badania satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów PW

Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej metodą desk research. Raport zawiera analizę 10 wybranych uniwersytetów (8 uczelni zagranicznych i 2 polskich), które zostały wybrane do badania wspólnie przez konsorcjum partnerów projektu jako uczelnie, które mają dobre praktyki godne naśladowania w kwestii tworzenia oferty dla studentów zagranicznych. Raport zawiera zagadnienia związane ze sprawami akademickimi i nieakademickimi, strategie internacjonalizacji analizowanych uczelni oraz uszczegółowienie kwestii dotyczących studentów z krajów PW.

Do pobrania: EUW_Raport z badań istniejących rozwiązań i dobrych praktyk