Home » partnerzy » Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

  Misja

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku to uczelnia publiczna o profilu religijnym. W jego założeniu wzięła udział Konferencja Biskupów Słowackich oraz Krajowa Rada Republiki Słowackiej. KUR prowadzi działalność głównie w dziedzinie nauk humanistycznych, historycznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych, a także w dyscyplinach związanych ze sztuką, ekonomią, zarządzaniem i prawem.

Wartości

  • Prawda – Poszukiwanie prawdy i gotowość dzielenia się nią.
  • Jedność – Praca na rzecz wspólnego celu i przestrzeganie zasady pomocniczości.
  • Profesjonalizm – Wspieranie rozwoju osób w oparciu o wysokiej jakości kształcenie, naukę i badania.
  • Odpowiedzialność – Czynienie dobra w najlepszej wierze oraz przestrzeganie zasady solidarności.

KU faculthy of Health Care

Historia

Sposobność utworzenia Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji (KUR) pojawiła się po aksamitnej rewolucji w roku 1989. Słowaccy biskupi poczynili wówczas starania na rzecz otwarcia Wydziału Pedagogiki, który miał kształcić katolickich nauczycieli. Statut Instytutu Pedagogicznego św. Andrzeja w Rużomberku podpisano 29 czerwca 1995 r. w miejscowości Dolná Krupá. Uczelnia została powołana do życia 1 kwietnia 2000 r. na mocy ustawy Rady Krajowej Republiki Słowackiej z dn. 10 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Z dniem 1 kwietnia 2002 r. KUR stał się uczelnią publiczną o profilu religijnym.

Obecnie

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku składa się z czterech wydziałów (Wydział Literatury i Sztuki, Wydział Pedagogiczny, Wydział Teologiczny, Wydział Zdrowia Publicznego). W roku akademickim 2010/2011 studentami tej uczelni było 7700 osób, w tym 4100 studentów ze Słowacji i 3600 z zagranicy oraz 430 doktorantów. KUR należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich oraz Fédération des Universités Catholiques Européennes.

Według najnowszego raportu Academic Ranking and Rating Agency (ARRA) KUR czterokrotnie przewyższył słowacką średnią rozwoju w zakresie wskaźników jakości. Uczelni przyznano 41,5 pkt, a więc o 5,3 punktu więc niż rok wcześniej. Tym samym KUR jest jedyną uczelnią wyższą na Słowacji, która w okresie objętym analizą odnotowała tak wysoki wskaźnik ciągłego wzrostu wskaźników jakościowych.

library of KU