Home » partnerzy » Uniwersytet Michała Römera

Uniwersytet Michała Römera

Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Społecznych, Humanistycznych i Informatyki w Wilnie (Litwa) założony w 2004 r.

Społeczność tej uczelni liczy ok. 15 500 studentów z Litwy i 38 innych krajów, jak również przeszło 1200 pracowników akademickich i administracyjnych.

UMR zajmuje się badaniami podstawowymi i stosowanymi, bierze udział w krajowych, regionalnych i międzynarodowych programach i projektach badawczych, wykorzystuje wyniki badań w praktyce i rozpowszechnia je. Interdyscyplinarne doświadczenie uniwersytetu w ramach badań wykonanych w następujących priorytetowych obszarach badawczych:

  • Sprawiedliwość, bezpieczeństwo i prawa człowieka;
  • Technologie społeczne;
  • Rozwój zrównoważony kraju w kontekście globalizacji;
  • Poprawa jakości życia i wspieranie szans na rynku pracy;
  • Ciągłość i zmiany wartości w społeczeństwie globalnym.

MRU1

W skład UMR wchodzi pięć wydziałów:

  • WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
  • WYDZIAŁ PRAWA
  • WYDZIAŁ TECHNOLOGII SPOŁECZNYCH
  • WYDZIAŁ POLITOLOGII I ZARZĄDZANIA
  • WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wydziały te obejmują 9 katedr, 14 instytutów oraz szkołę biznesu i mediów Uniwersytetu Michała Römera – Middlesex University Business and Media School (BMS).

Uczelnia oferuje ponad 112 kierunków studiów (31 kierunków studiów licencjackich, 74 kierunki studiów magisterskich, 6 kierunków studiów doktoranckich i 1 program studiów nieprowadzący do uzyskania stopnia naukowego. Uniwersytet w ofercie posiada także 22 kierunki prowadzone w języku angielskim we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Studia i badania prowadzone są w obszarach interdyscyplinarnych, jak również w następujących dyscyplinach: prawo, administracja publiczna, ekonomia, zarządzanie finansami, psychologia, praca społeczna, polityka społeczna, socjologia, pedagogika itd.

Uniwersytet Michała Römera jest pełnoprawnym członkiem następujących organizacji zrzeszających uczelnie wyższe: Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (ang. International Association of Universities – IAU), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (ang. European University Association – EUA), Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej (ang. European Association for International Education – EAIE) itd. UMR pozostaje w ścisłej współpracy z ponad 200 międzynarodowymi instytucjami, w tym uniwersytetami oraz organizacjami prywatnymi i publicznymi. Uniwersytet Michała Römera realizuje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe projekty w zakresie rozwoju infrastruktury, badań i nauczania oraz promocji współpracy wśród badaczy, nauczycieli akademickich i studentów.

Uczelnia ma doświadczenie w zarządzaniu projektami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W 2014 r. uniwersytet zrealizował 17 projektów finansowanych przez Litewską Radę Naukową i inne fundusze krajowe, 23 projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE, 28 międzynarodowych projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+, a także programy Komisji Europejskiej, NordPlus, COST i inne.

A 3777