Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie zrealizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy pomocy internetowej ankiety dostępnej w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Badanie objęło 500 uczniów szkół średnich i studentów pierwszych lat studiów z krajów Partnerstwa Wschodniego, w większej części z Ukrainy. Celem badań było poznanie motywów, jakimi kierują się młodzi ludzie przy projektowaniu swojej kariery edukacyjnej, a także przy wyborze szkół wyższych poza granicami ich kraju.

Do pobrania: EUW_Raport z badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badania motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie przeprowadzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przebadani zostali studenci lubelskich uczelni pochodzący z krajów PW. Badanie łączyło dwie metody badawcze: badanie ilościowe za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzone na grupie 150 osób oraz badanie jakościowe w postaci wywiadu pogłębionego zrealizowanego z 20 osobami. Celem badania było poznanie opinii studentów zagranicznych na temat wielu aspektów studiowania w Lublinie i określenie poziomu ich zadowolenia z oferty uczelni i miasta.

Do pobrania: EUW_Raport z badania satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów PW

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej metodą desk research. Raport zawiera analizę 10 wybranych uniwersytetów (8 uczelni zagranicznych i 2 polskich), które zostały wybrane do badania wspólnie przez konsorcjum partnerów projektu jako uczelnie, które mają dobre praktyki godne naśladowania w kwestii tworzenia oferty dla studentów zagranicznych. Raport zawiera zagadnienia związane ze sprawami akademickimi i nieakademickimi, strategie internacjonalizacji analizowanych uczelni oraz uszczegółowienie kwestii dotyczących studentów z krajów PW.

Do pobrania: EUW_Raport z badań istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport nt. istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Raport zawiera opis i podsumowanie pierwszej wizyty studyjnej w ramach projektu, która odbyła się w Lublinie w terminie 11-15 maja 2015 roku. Można w nim znaleźć także rekomendacje i wnioski w kwestii oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów zagranicznych przekazane przez zagranicznych uczestników wizyty studyjnej z Wilna i słowackiego Rużomberku.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Badania w ramach projektu ukończone

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z trzech badań dotyczących studentów zagranicznych, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”.

Do lektury zachęcamy szczególnie uczelnie wyższe i samorządy miast, które są zainteresowane pozyskiwaniem studentów zagranicznych.

Badania zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu 2015 roku. (more…)

Wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

 W dniach 10-16 maja Lublin gościł przedstawicieli uniwersytetów z Wilna i słowackiego Ruzomeberku. Celem wizyty było zapoznanie ich z funkcjonowaniem naszego miasta oraz lubelskich uczelni zaangażowanych w projekt pod kątem przyjmowania studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów Partnerstwa Wschodniego. (more…)

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

  Misja

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku to uczelnia publiczna o profilu religijnym. W jego założeniu wzięła udział Konferencja Biskupów Słowackich oraz Krajowa Rada Republiki Słowackiej. KUR prowadzi działalność głównie w dziedzinie nauk humanistycznych, historycznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych, a także w dyscyplinach związanych ze sztuką, ekonomią, zarządzaniem i prawem.

Wartości

  • Prawda – Poszukiwanie prawdy i gotowość dzielenia się nią.
  • Jedność – Praca na rzecz wspólnego celu i przestrzeganie zasady pomocniczości.
  • Profesjonalizm – Wspieranie rozwoju osób w oparciu o wysokiej jakości kształcenie, naukę i badania.
  • Odpowiedzialność – Czynienie dobra w najlepszej wierze oraz przestrzeganie zasady solidarności.

(more…)

Uniwersytet Michała Römera

Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Społecznych, Humanistycznych i Informatyki w Wilnie (Litwa) założony w 2004 r.

Społeczność tej uczelni liczy ok. 15 500 studentów z Litwy i 38 innych krajów, jak również przeszło 1200 pracowników akademickich i administracyjnych.

UMR zajmuje się badaniami podstawowymi i stosowanymi, bierze udział w krajowych, regionalnych i międzynarodowych programach i projektach badawczych, wykorzystuje wyniki badań w praktyce i rozpowszechnia je. Interdyscyplinarne doświadczenie uniwersytetu w ramach badań wykonanych w następujących priorytetowych obszarach badawczych:

  • Sprawiedliwość, bezpieczeństwo i prawa człowieka;
  • Technologie społeczne;
  • Rozwój zrównoważony kraju w kontekście globalizacji;
  • Poprawa jakości życia i wspieranie szans na rynku pracy;
  • Ciągłość i zmiany wartości w społeczeństwie globalnym.

(more…)

Wizyta studyjna z warsztatami w Lublinie

Pierwsza z cyklu trzech wizyt studyjnych odbędzie się w dniach 11-15 maja 2015 roku w Lublinie. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu z Lublina, Wilna i Ružomberku. (more…)

Gmina Lublin – Koordynator projektu

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Liczba mieszkańców sięga prawie 340 tysięcy, co czyni Lublin dziewiątym pod względem wielkości miastem w Polsce.
Ponad 700-letnia historia Lublina obfituje w wydarzenia, które zmieniały Polskę i Europę. Bogata historia, położenie w wielokulturowym tyglu, dziedzictwo historyczne Lublina przesycone tradycją jagiellońską, mieszaniem się narodów, kultur i religii, stworzyło magiczny klimat, który daje się poczuć i doświadczyć. To miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

(more…)