Home » badania i raporty

Category Archives: badania i raporty

Broszura informacyjna „Studiuj w Lublinie”

Dostępna już jest broszura zachęcająca młodych ludzi, szczególnie z państw Partnerstwa Wschodniego, do studiowania w Lublinie. Informuje ona o potencjale akademickim miasta i przekonuje, że Lublin jest świetnym miejscem do studiowania. Zawiera także informacje na temat nowych programów edukacyjnych opracowanych w ramach „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”.

Broszura powstała w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Dystrybuowana będzie przez Miasto Lublin i lubelskie uczelnie uczestniczące w projekcie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Politechnikę Lubelską. (more…)

Europejski Uniwersytet Wschodni – podsumowanie i rekomendacje

Prezentujemy Państwu publikację zbiorczą stanowiącą podsumowanie części projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” i zawierającą pomysły rozwiązań, które poprawią i uatrakcyjnią ofertę studiowania w Lublinie skierowaną do studentów zagranicznych, przede wszystkim z państw Partnerstwa Wschodniego.
Znajdą w niej Państwo informacje na temat: (more…)

II wizyta studyjna z warsztatami w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu za nami!

W dniach 13 – 19 września odbyła się w Wilnie druga wizyta studyjna z warsztatami. Celem wizyty było zapoznanie jej uczestników z funkcjonowaniem Uniwersytetu Mykolasa Romerisa (MRU) a także Urzędu Miasta Wilno oraz współpracą pomiędzy tymi podmiotami. (more…)

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie zrealizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy pomocy internetowej ankiety dostępnej w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Badanie objęło 500 uczniów szkół średnich i studentów pierwszych lat studiów z krajów Partnerstwa Wschodniego, w większej części z Ukrainy. Celem badań było poznanie motywów, jakimi kierują się młodzi ludzie przy projektowaniu swojej kariery edukacyjnej, a także przy wyborze szkół wyższych poza granicami ich kraju.

Do pobrania: EUW_Raport z badań motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badania motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Badanie satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie przeprowadzili pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przebadani zostali studenci lubelskich uczelni pochodzący z krajów PW. Badanie łączyło dwie metody badawcze: badanie ilościowe za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzone na grupie 150 osób oraz badanie jakościowe w postaci wywiadu pogłębionego zrealizowanego z 20 osobami. Celem badania było poznanie opinii studentów zagranicznych na temat wielu aspektów studiowania w Lublinie i określenie poziomu ich zadowolenia z oferty uczelni i miasta.

Do pobrania: EUW_Raport z badania satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów PW

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Badanie istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej metodą desk research. Raport zawiera analizę 10 wybranych uniwersytetów (8 uczelni zagranicznych i 2 polskich), które zostały wybrane do badania wspólnie przez konsorcjum partnerów projektu jako uczelnie, które mają dobre praktyki godne naśladowania w kwestii tworzenia oferty dla studentów zagranicznych. Raport zawiera zagadnienia związane ze sprawami akademickimi i nieakademickimi, strategie internacjonalizacji analizowanych uczelni oraz uszczegółowienie kwestii dotyczących studentów z krajów PW.

Do pobrania: EUW_Raport z badań istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Do pobrania: Abstrakt_EUW_Raport nt. istniejących rozwiązań i dobrych praktyk

Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Raport zawiera opis i podsumowanie pierwszej wizyty studyjnej w ramach projektu, która odbyła się w Lublinie w terminie 11-15 maja 2015 roku. Można w nim znaleźć także rekomendacje i wnioski w kwestii oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów zagranicznych przekazane przez zagranicznych uczestników wizyty studyjnej z Wilna i słowackiego Rużomberku.

Do pobrania: EUW_Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie

Wizyta studyjna z warsztatami w Lublinie

Pierwsza z cyklu trzech wizyt studyjnych odbędzie się w dniach 11-15 maja 2015 roku w Lublinie. Wezmą w niej udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu z Lublina, Wilna i Ružomberku. (more…)

Badanie motywacji potencjalnych studentów z zagranicy

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przeprowadza badania ankietowe na temat planów edukacyjnych młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego. Badanie skierowane jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, jak też studentów młodszych roczników.
Zachęcamy młodzież mieszkającą w Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii oraz Azerbejdżanie do wypełnienia elektronicznego kwestionariusza. To tylko 10 minut!

Aby wypełnić ankietę, kliknij na poniższy link:
https://ankiety.umcs.pl/surveys/7/participate/