Home » partnerzy

Category Archives: partnerzy

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku

  Misja

Katolicki Uniwersytet w Rużomberku to uczelnia publiczna o profilu religijnym. W jego założeniu wzięła udział Konferencja Biskupów Słowackich oraz Krajowa Rada Republiki Słowackiej. KUR prowadzi działalność głównie w dziedzinie nauk humanistycznych, historycznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych, a także w dyscyplinach związanych ze sztuką, ekonomią, zarządzaniem i prawem.

Wartości

  • Prawda – Poszukiwanie prawdy i gotowość dzielenia się nią.
  • Jedność – Praca na rzecz wspólnego celu i przestrzeganie zasady pomocniczości.
  • Profesjonalizm – Wspieranie rozwoju osób w oparciu o wysokiej jakości kształcenie, naukę i badania.
  • Odpowiedzialność – Czynienie dobra w najlepszej wierze oraz przestrzeganie zasady solidarności.

(more…)

Uniwersytet Michała Römera

Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Społecznych, Humanistycznych i Informatyki w Wilnie (Litwa) założony w 2004 r.

Społeczność tej uczelni liczy ok. 15 500 studentów z Litwy i 38 innych krajów, jak również przeszło 1200 pracowników akademickich i administracyjnych.

UMR zajmuje się badaniami podstawowymi i stosowanymi, bierze udział w krajowych, regionalnych i międzynarodowych programach i projektach badawczych, wykorzystuje wyniki badań w praktyce i rozpowszechnia je. Interdyscyplinarne doświadczenie uniwersytetu w ramach badań wykonanych w następujących priorytetowych obszarach badawczych:

  • Sprawiedliwość, bezpieczeństwo i prawa człowieka;
  • Technologie społeczne;
  • Rozwój zrównoważony kraju w kontekście globalizacji;
  • Poprawa jakości życia i wspieranie szans na rynku pracy;
  • Ciągłość i zmiany wartości w społeczeństwie globalnym.

(more…)

Gmina Lublin – Koordynator projektu

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Liczba mieszkańców sięga prawie 340 tysięcy, co czyni Lublin dziewiątym pod względem wielkości miastem w Polsce.
Ponad 700-letnia historia Lublina obfituje w wydarzenia, które zmieniały Polskę i Europę. Bogata historia, położenie w wielokulturowym tyglu, dziedzictwo historyczne Lublina przesycone tradycją jagiellońską, mieszaniem się narodów, kultur i religii, stworzyło magiczny klimat, który daje się poczuć i doświadczyć. To miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

(more…)

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.

Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.

Współcześnie KUL jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania. Uniwersytet kształci swoich studentów na następujących wydziałach: Wydział Teologii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. W strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonują także inne jednostki naukowe, m.in. Instytut Leksykografii, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych oraz pozanaukowe, np. Uniwersytet Otwarty, Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

(more…)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Została powołana do życia w 1944 r., przyjmując za swoją patronkę wybitną polską fizyczkę i chemiczkę, prekursorkę nowej gałęzi chemii – radiochemii, dwukrotnie uhonorowaną Nagrodą Nobla Marię Curie-Skłodowską.

W ciągu 70 lat swojego istnienia uniwersytet nieustannie rozwijał się i przechodził wiele przeobrażeń. Ze struktur uczelni wydzieliły się działające na terenie Lublina Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Obecnie Uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach 12 Wydziałów, w tym na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. (more…)

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska to ponad 60 lat doświadczenia i tradycji w kształceniu kadry inżynierskiej oraz ugruntowana pozycja wśród uczelni wyższych. Na sześciu wydziałach prowadzonych jest obecnie 17 kierunków, których profile kształcenia dostosowane są do potrzeb rynku pracy. Studia techniczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki, dlatego absolwenci kierunków technicznych szybciej znajdują pierwszą pracę i mają większe szanse na karierę zawodową. Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i nowoczesna aparatura naukowa Politechniki Lubelskiej dają dodatkową pewność, że wybór uczelni jest trafiony.

Uczelnia znajduje się w mieście akademickim, liczącym blisko 100 tysięcy studentów, które jest przyjazne studenckiej kieszeni. Na Politechnice Lubelskiej działają m.in. Chór Akademicki, Formacja Tańca Towarzyskiego ”GAMZA”, Zespół Pieśni i Tańca, Grupa Tańca Współczesnego oraz telewizja pollub.tv i Studencka Agencja Fotograficzna. Studenci mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonej hali sportowej, boisk, kortów tenisowych i rozwijania swoich sportowych pasji w licznych sekcjach sportowych. Uczelnia posiada cztery domy akademickie, stołówkę studencką oraz liczne barki. Pomoc materialna obejmuje m.in. stypendia socjalne, stypendia rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz zapomogi.

Studenci zrzeszając się w Samorządzie Studenckim, współuczestniczą w kształtowaniu oblicza Politechniki. Co roku Samorząd organizuje Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Juwenalia, na których oprócz udziału w koncertach gwiazd, można stanąć do rywalizacji w zawodach sportowych i licznych konkursach. Klimat, jaki panuje na uczelni, powoduje, że absolwenci chętnie do niej wracają, kontynuując naukę oraz działając w Towarzystwie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.

(more…)