Home » Articles posted by administrator

Author Archives: administrator

Итоговая конференция проекта „Европейский Восточный Университет ”.

Проект „Европейский Восточный Университет ” подходит к концу, поэтому пришло время для подведения итогов. Поводом для них стала итоговая конференция, которая состоялась 30 сентября 2016 года в Люблинском конференц-центре. Она собрала более 200 участников, прежде всего из Польши, стран Восточного Партнерства (главным образом Украины и Белоруссии), а также представителей партнёров проекта из Словакии и Литвы. (more…)

Підсумкова конференція проекту “Європейський Східний Університет” позаду!

Проект “Європейський Східний Університет” підходить до кінця, отже ­ прийшов час для підведення підсумків. Нагодою для цього стала підсумкова конференція, що відбулася 30 вересня 2016 року у Люблінському Конференц-центрі і зібрала понад 200 учасників, ­ насамперед з Польщі та країн Східного Партнерства (головним чином з України та Білорусі), а також представників партнерів проекту зі Словаччини та Литви. (more…)

The Wrap-Up Conference of the “Eastern European University” project is behind us!

The “Eastern European University” project is close to its conclusion, so it is time for a summary. The final conference, which was held on 30 September 2016 in the Lublin Conference Centre, was the ideal occasion for this. It gathered nearly 200 participants, mostly from Poland, the States of the Eastern Partnership (mainly Ukraine and Belarus) and representatives of project partners from Slovakia and Lithuania. (more…)

Konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” za nami!

Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” dobiega końca, zatem czas na podsumowanie. Okazją do niego była konferencja końcowa, która odbyła się 30 września 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Zgromadziła ponad 200 uczestników przede wszystkim z Polski, państw Partnerstwa Wschodniego (głównie Ukrainy i Białorusi) oraz przedstawicieli partnerów projektu ze Słowacji i Litwy. (more…)

Конкурс для молодых ученых из стран Восточного партнерства на финансирование участия в Конгрессе инициатив Восточной Европы

В рамках V Конгресса инициатив Восточной Европы и Конференции по итогам проекта „Европейский восточный университет” существует возможность финансирования участия в вышеуказанных мероприятиях молодых учёных до 35 лет, имеющих степень кандидата наук, которые хотели бы выступить во время панельных дискуссий в рамках линии „Наука и образование”, а также в рамках других линий Конгресса. Выбранным кандидатам мы оплатим проживание на 2 ночи в период 29.09.-01.10.2016 и питание во время проведения мероприятий. (more…)

Конкурс для молодих науковців з країн Східного партнерства на отримання фінансування участі у Конгресі ініціатив Східної Європи

У рамках V Конгресу ініціатив Східної Європи, а також Конференції за підсумками проекту “Європейський східний університет” існує можливість отримання фінансування участі у вищезазначених заходах осіб у віці до 35 років, які мають ступінь кандидата наук і які хотіли би виступити під час панельних дискусій в рамках лінії “Наука і освіта”, а також в рамках інших ліній Конгресу. Обраним особам буде профінансоване проживання на 2 доби в період 29.09.-01.10.2016 та харчування під час проведення заходів. (more…)

A contest for young scientists from the Eastern Partnership countries for obtaining funds for participation in the Eastern Europe Initiatives Congress

Funding the participation of persons under 35 years of age, holding a PhD (Candidate of Sciences), who wish to take part in the discussions during the discussion panels of Science and Education programme area and other programme areas held during the Eastern Europe Initiatives Congress, is possible within the framework of the 5th edition of the Eastern Europe Initiatives Congress and the Wrap-up Conference for the European Eastern University Project. The winners will be provided with accommodation and full board during the event, from 29th September to 1st October 2016. (more…)

Konkurs dla młodych naukowców z państw Partnerstwa Wschodniego na sfinansowanie udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

W ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Konferencji Podsumowującej Projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni” istnieje możliwość sfinansowania uczestnictwa w powyższych wydarzeniach osób poniżej 35 roku życia posiadających stopień doktora (kandydata nauk), którzy chcieliby wystąpić podczas dyskusji panelowych linii „Nauka i edukacja” oraz w innych liniach Kongresu. Wybranym osobom sfinansujemy zakwaterowanie 2 noclegów w terminie 29.09.-01.10.2016 oraz wyżywienie podczas trwania imprez. (more…)

Конференция по итогам проекта „Европейский Восточный Университет”

Приглашаем всех желающих принять участие в конференции по итогам более чем 2-летнего проекта „Европейский Восточный Университет”, которая состоится 30 сентября 2016 года в городе Люблин в рамках V Конгресса Инициатив Восточной Европы.

 

В частности, приглашаем к участию:

– представителей академического мира: специалистов, ответственных за международный обмен студентов, привлечение иностранных студентов, разработку новых направлений обучения, ориентированных на студентов из-за рубежа, интернационализацию учебного заведения, а также специалистов, занимающихся тематикой Восточного Партнерства;

– представителей органов местного самоуправления, ответственных за контакты с высшими учебными заведениями, стратегии интернационализации и поддержку иностранцев;

– всех желающих, заинтересованных в академическом сотрудничестве со странами восточной Европы. (more…)

Підсумкова конференція проекту “Європейський Східний Університет “

Запрошуємо всіх бажаючих до участі у підсумковій конференції, що завершує понад 2-річний проект “Європейський Східний Університет”, яка відбудеться 30 вересня 2016 року у Любліні в рамках V Конгресу Ініціатив Східної Європи.

 

Зокрема, запрошуємо:

– представників академічного середовища: осіб, відповідальних за міжнародний обмін студентів, залучення іноземних студентів, розробку нових напрямків навчання, орієнтованих на студентів з-за кордону, інтернаціоналізацію вищих навчальних закладів та осіб, які займаються тематикою Східного Партнерства;

– представників органів місцевого самоврядування, відповідальних за контакти з вищими навчальними закладами, стратегію інтернаціоналізації та підтримку іноземців;

– людей, зацікавлених співпрацею у галузі вищої освіти з партнерами зі Східної Європи.

На конференції будуть представлені результати проекту “Європейський Східний Університет”, обговорюватимуться актуальні питання, які є предметом дискусії в рамках проекту та пов’язані з навчанням, а особливо, –його міжнародного виміру. Дискусії стосуватимуться також позитивних прикладів співпраці органів місцевого самоврядування з вищими навчальними закладами з різних країн у галузі створення програм подвійного дипломування та міграції іноземних студентів з країн Східного Партнерства, а також створення для них привабливих навчальних програм. (more…)